شبکه های مسیحی و ترویج بی بند و باری های جنسی و اخلاقی

 

برخی از آزادی های بی حد و حصر و بی بند و باری های جنسی و اخلاقی که در میان برخی از جوامع و شبکه های تند روی مسیحی مشاهده می شود در حالی است که کتاب مقدس مسیحیان به شدت به مساله حجاب و حیا و عفت برای تمامی انسانها و به ویژه زنان تاکید ورزیده است.

به گزارش ادیان نیوز به نقل از فرقه نیوز، برخی از آزادی های بی حد و حصر و بی بند و باری های جنسی و اخلاقی که در میان برخی از جوامع و شبکه های تند روی مسیحی مشاهده می شود در حالی است که کتاب مقدس مسیحیان به شدت به مساله حجاب و حیا و عفت برای تمامی انسانها و به ویژه زنان تاکید ورزیده و همه انسانها را به رعایت اصول اخلاقی دعوت می کنند.

شبکه های مسیحی و ترویج بی بند و باری های جنسی و اخلاقیآیا به راستی این دسته از مسیحیان این قسمت از انجیل متی را خوانده اند که حضرت عیسی می فرمایند:
« شنیده اید که به اولین گفته شده زنا مکن؛ لیکن من به شما می گویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است» (متی، ۵: ۲۷)

سخنان بسیار دیگری نیز در این زمینه در کتاب مقدس مسیحیان مورد اشاره قرار گرفته است از جمله:
• هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را بی حرمت کرده… اگر زنی سر خود را نمی پوشاندپس اصلا موهای خود را بچیند و اگر برای زن شرم آور است که موهایش را بچیند یا بتراشد پس باید سر خود را بپوشاند. مرد نباید سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است.(اول قرنتیان ، ۵:۱۱)

• زنان باید در کلیسا خاموش بمانند. آنان مجاز به سخن گفتن نیستند، بلکه باید چنانکه شریعت می‌گوید، مطیع باشند.۳۵اگر دربارۀ مطلبی سؤالی دارند، از شوهر خود در خانه بپرسند؛ زیرا زنان را حرف زدن در کلیسا قبیح است .(اول قرنتیان ۱۴: ۳۴- ۳۵)

متاسفانه یکی از شیوه های مسیحیت تبشیری در جلب و جذب جوانان به سمت مسیحیت استفاده از شیوع بی بند و باری های جنسی و اخلاقی و رابطه های آزاد جنسی است که به شدت مورد تبلیغ قرار می گیرد.

در حقیقت دست اندر کاران این شبکه سعی دارند با بهره گیری از این مسایل و مشروع دانستن این اعمال در مسیحیت جوانان را به سمت مسیحیت جذب نمایند و این در حالی است که همان طور که اشاره شد کتاب مقدس مسیحیان نیز حجاب و حیا و عفت را برای انسان ها مورد توجه قرار داده است.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.